Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

A. Watersport Randstad BV houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de in- en export, groot- en detailhandel van scheeps- en watersportartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
B. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Watersport Randstad BV, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin. Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Eindhoven is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. AANBOD EN AANVAARDING

A. Alle aanbiedingen van Watersport Randstad BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
B. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Watersport Randstad BV slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
C. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Watersport Randstad BV binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Watersport Randstad BV het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. PRIJZEN

A. Als prijs geldt wat tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
B. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, transportkosten, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Watersport Randstad BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. LEVERING

A. Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen ook voor rekening van de opdrachtgever.
B. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen direct te melden bij gebreke waarvan Watersport Randstad BV gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
C. De door Watersport Randstad BV opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde gegevens en/of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor gevolgen tengevolge van te late levering is Watersport Randstad BV nimmer aansprakelijk te stellen.
D. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Watersport Randstad BV gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
E. Watersport Randstad BV is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Watersport Randstad BV de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
F. Het risico van de goederen tijdens het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Watersport Randstad BV hebben verlaten, mits het vaartuig door Watersport Randstad BV zelf wordt vervoerd, dan is het verzekerd voor schade tijdens transport.

5. OVERMACHT

A. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Watersport Randstad BV niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Watersport Randstad BV het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
B. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Watersport Randstad BV vallen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

A. Watersport Randstad BV is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Watersport Randstad BV wordt aangetoond.
B. Indien Watersport Randstad BV onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
C. Watersport Randstad BV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
D. Indien derden vergoeding van schade van Watersport Randstad BV claimen is de opdrachtgever gehouden Watersport Randstad BV op eerste verzoek volledig te vrijwaren.
E. Watersport Randstad BV zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
F. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten,
en vrijwaart Watersport Randstad BV voor alle aanspraken dienaangaande.
G. Website; alle informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Watersport Randstad BV is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste gegevens.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

A. Alle door Watersport Randstad BV geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Watersport Randstad BV gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interesse indien aanwezig.
B. Opdrachtgever machtigt Watersport Randstad BV om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling, terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Watersport Randstad BV dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. GARANTIE

A. Watersport Randstad BV verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de fabrikant verstrekt.
B. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Watersport Randstad BV geleverd te worden, voorzien van aankoopbon. Dit binnen 14 dagen na melden tekortkoming of mankement. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
C. Retourzendingen zijn geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
D. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Watersport Randstad BV, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Watersport Randstad BV/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen. Verouderingsverschijnselen op polyester oppervlakken zoals haarscheurtjes, dof worden van de gelcoat etc. zijn inherent aan het product en komen derhalve niet voor garantie in aanmerking.
E. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de algemeen geldende, normale voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt en onderhoud.
F. In geval van faillissement van één der leveranciers van Watersport Randstad BV vervalt de, door die leverancier, verstrekte garantie en kan er derhalve op deze garantie geen aanspraak worden gemaakt.

9. BETALING

A. Zie koopovereenkomst, bij aankoop boot/motor/trailer. Of reparatie bij ophalen motor/boot/trailer. Winkel artikelen direct en stalling etc zie factuur.
B. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
C. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
D. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Watersport Randstad BV te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 100,00 te betalen.